Kingmaker

מזל טוב!

אלקיון נולדה, ועושה את צעדיה הראשונים

לאחר שהחבורה הביסה את הסטאג לורד וכנופייתו, קיבלתם מאדוני החרבות של ברבוי מנדט להקים בשטח הרצועה הירוקה ממלכה חדשה. לאחר דיונים רבים, ולאחר שבתחילה נראה שהממלכה החדשה עומדת להקרא Greendale, נקבע שמה כאלקיון, ממלכת האייל. להפתעתו הרבה, בוקסי מצא את עצמו עומד בראש הממלכה, ושאר חברי הקבוצה נטלו עליהם את התפקידים הבאים:

  • מונשיין נבחר לכהן כיועץ הראשי של הממלכה
  • אורסולה התמנתה להיות הגנרלית בראש צבא הממלכה
  • טריסטן הוא מעתה הכהן הראשי של הממלכה
  • לונק הוא שר הצדק והסדר של הממלכה

בנוסף, נמצאו מספר אנשים נוספים שאתם סומכים עליהם למלא תפקידים חשובים אחרים בממלכה:

  • אולג הסכים לקחת על עצמו את תפקיד שר אוצר, והתיישב במלוא כובד הראש לחשוב על ניהול התקציב של ממלכה חדשה.
  • לאחר שיחה ארוכה ותיאור מחודש אל התפקיד, סווטלנה הסכימה להפוך לדיפלומטית הראשית של הממלכה.
  • קסטן נכנס לתפקיד מפקד המשמר והגנות העיר אופן טבעי
  • אקירוס שמח מאוד שהצעתם לו תפקיד כלשהו, ולקח על עצמו את תפקיד רב המרגלים
  • לאחר לחץ מתון עד לא-כל-כך-מתון, ולאחר הבטחה למגדל משלו שירחיק אותו מהמולת העיר, בוקן הסכים (בחוסר חשק ובהרבה רטינות) להפוך להיות אחראי על כל ענייני הקסם והלמידה בממלכה

לאחר שיבוץ צמרת הממשל, התפניתם להתחיל להתעסק בבניין העיר (שכרגע עוד אין לה שם רשמי, ומכונה על ידי רוב העוסקים במלאכה פשוט כ"מצודת הסטאגלורד"). תוך זמן קצר החלטתם והפניתם את אנשי המלאכה שקיבלתם להכין את השטח ל, ולאחר מכן לבנות את, הבניין הראשון בעיר בעיר (ובממלכה).

על הקמת הממלכה, הכרזה על עיר הבירה, ושכנוע אנשים לשמש כשרים בממשלה שלכם, קבלו 800 נק"נ כל אחד.

Comments

OMnia

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.